نه فقط مردم ما انتظار برخورد عزتمندانه‌تر دارند؛ بلکه مسلمانان منطقه، بلکه مردم جهان، انتظار برخورد مقتدرانه دارند.
دولت ما نباید اجازه بدهد کسی در عالم تصور کند دولت ما ساده‌اندیش و سهل‌اندیش است.
نباید کسی دربارهٔ دولت ما، دولت ایران مقتدر، این‌طور تصور کند که دولت ما ساده‌انگار است.
مگر می‌شود آل‌سعود را به راه آورد؟!
مگر می‌شود این دژخیمان سفاک را با برخورد مهربانانه به راه آورد؟!
دیدید که در این مدت هر چه کوتاه آمدیم، جنایاتشان را بیشتر کردند.

دولتمردان ما نه تنها باید پاسخ عزت‌طلبی مردم ما را بدهند، بلکه باید پاسخ مردم جهان و مسلمانان مظلوم منطقه را بدهند.
هیچ‌یک نباید دربارهٔ دولت ما احساس ضعف و سطحی‌نگری بکنند.
دولت ما باید در مقابل مظلومان منطقه آن‌چنان دلسوزانه و با رأفت برخورد کند که همه احساس دلگرمی بکن