تبلیغات
سید علی روح و روانم - خودخواهی اردوغان اولین تجربه دولت موقت را برای ترکیه رقم زد